159

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Modificació no substancial: aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

D’activitat sotmesa a llicència ambiental:
La modificació no substancial amb efectes s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.

La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:
La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.

En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua. La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial. Requisits previs Haver pagat la corresponent taxa associada a aquest tràmit. En cas d'activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà un informe favorable del Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l'article 21 del Decret 136/2009, d'1 de setembre.
Quan es pot sol·licitar?
Quan es dóna resposta?
Dins del mes següent a la data de la comunicació, l'Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d'una modificació no substancial o substancial. Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s'incorporen nous focus d'emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d'aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial. Si l'òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s'hagi atorgat una nova llicència. Silenci administratiu Si transcorre més d'un mes des de la data de la comunicació sense que s'adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial
Cost
La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Document de comunicació d'una modificació no substancial d'una activitat d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent: · Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. · Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta. En cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnica que es detalla a continuació: Atmosfera: a. Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel canvi que generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses) b. Característiques de les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi. c. El balanç dels contaminants per tal de justificar l'augment de les emissions totals de l'activitat i la metodologia de l'elaboració d'aquest balanç. Aigua: a. Dades del possible increment en el consum o abocament d'aigües i, si escau, acreditació de la disponibilitat del recurs. b. Declaració d'abocament. c. Dades dels nous focus emissors d'aigües residuals. d. Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR e. Dipòsits controlats o monodipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o s'incrementa la profunditat del vas, cal aportar un estudi hidrogeològic i les mesures correctores. Residus: En el cas de tractar-se de canvis que afecten la producció de residus: a. Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de residus. b. Indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi CER, la producció anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d'emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la destinació final. c. Indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (incloent els nous residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitats abans de la modificació) les quantitats indicades en l'autorització/llicència ambiental inicial. En el cas de tractar-se de canvis que afecten a gestors de residus: a. Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d'emmagatzematge dels residus abans de tractar, etc.). b. Indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada. c. Indicar la capacitat d'emmagatzematge (t) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada. Llum: Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l'activitat modificada que indiqui: la zona de protecció envers la contaminació lluminosa on s'ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d'il·luminació, els sistemes de regulació horària, i la justificació d'ús en horari de nit, si escau. Accidents greus: En els supòsits d'activitats de l'Annex II afectades pel Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, que aprova mesures de control de riscos inherents als accidents greus en els què intervenen substàncies perilloses o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixin per la normativa de seguretat industrial. a. Descripció general del canvi projectat. b. Descripció dels increments/reduccions de substàncies classificades d'acord amb la normativa vigent d'accidents greus que suposarà el canvi. c. Justificació de la no substancialitat del canvi d'acord amb els criteris fixats a tal efecte per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial i, per comparativa, amb la notificació d'accidents greus vigent. Emissions radioelèctriques a) Descripció general del canvi projectat. b) Alçada de les antenes del sistema radiant. c) Diagrama de radiació indicant la potencia isotròpica radiada equivalent (W) màxima en la direcció de màxima radiació, la inclinació mecànica més elèctrica i l'azimut de les antenes del sistema radiant. Si es tracta d'un emplaçament en el que operen diverses tecnologies (d'un o diversos operadors), cal indicar la PIRE total en les direccions màximes de radiació en aquells casos en els que es donin les condicions per a tenir en compte l'aportació de més d'un transmissor en alguna direcció, i que són: - Que els azimuts divergeixin menys de 30º; - Que la distància entre centre d'antena sigui menor d'1,5 m; - QUe la distància en planta sigui menor de 3 m. d) Dimensions de cada antena transmissora. e) Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades, amb indicació específica de les freqüències i potències a les que opera. f) Plànol d'emplaçament indicant cota altimètrica corresponent (a escala 1:200) g) Plànols en planta i alçat de la situació relativa a les edificacions habitades més properes en un radi de 100 metres respecte l'emplaçament. En aquests plànols caldrà dibuixar les figures de protecció corresponents (a escala 1:500). h) Indicació del nivell de camp elèctric (V/m) i de la densitat de potència mesurats en els tres últims controls efectuats de la instal·lació per donar compliment a un tràmit reglamentari, o en el seu defecte, aportació de tres mesures separades en un interval superior a 30 minuts entre les mateixes en un mínim de tres punts de mesura. Impresos del tràmit Imprès de comunicació prèvia d'una modificació no substancial d'una activitat.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A les oficines de l'ajuntament
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2021 11:48