190

Llicència de gual i contragual

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona.
Quan es pot sol·licitar?

Tot l'any

Quan es dóna resposta?
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Cost
Segons ordenances municipals.
Documentació necessària?
Descripció documentació
-Dos plànols de l'emplaçament a escala 1:500. -Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular. -En cas d'habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de lloguer. -En cas d'empresa, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l'apoderat. -En cas de local comercial: fotocòpia de la llicència d'activitat. -En cas de gual d'edificis, fotocòpia de la llicència de l'activitat per a l'ús del local o recinte. -En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d'obres.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A les oficines municipals
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2021 11:59